Školenia, semináre, konferencie

Ekotoxikologické centrá organizujú školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky... Kompletný zoznam ponúkaných školení:

Viac info

Postre a plagáty

Postre a plagáty ako dôležitý nástroj informácií pre pracovníkov - pracovné haly, laboratóriá, kancelárie...

Viac info

Konzultačné služby

Ekotoxikologické centrá ponúkajú širokú škálu konzultačných služieb pre zabezpečenie požiadaviek chemickej a súvisiacej legislatívy - pre prevádzku výrobných podnikov, uvádzanie výrobkov na trh, plnenie požiadaviek legislatívy REACH...

Viac info


Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. poskytuje služby prispôsobené potrebám našich klientov s cieľom zabezpečenia legislatívnych požiadaviek pre uvádzanie výrobkov primárne na trhy členských štátov Európske Únie.
Manažment chemických látok, zmesí a výrobkov - súlad s legislatívou REACH a CLP – podpora pri plnení narastajúcich požiadaviek na každú spoločnosť v dodávateľskom reťazci.
Analýza požiadaviek a potrieb a pomoc pri ich plnení. Konzultačné služby, outsourcing, školenia, kurzy...