CLP klasifikácia zmesí - *praktické cvičenia*

Uzávierka pre prijímanie prihlášok je týždeň pred začiatkom školenia

Pre koho je seminár určený?

Odborníci v priemysle (BOZP, HSE, manažéri kvality...), laboratóriá, inštitúcie, školy/univerzity a konzultanti, ktorí chcú získať alebo si zdokonaliť svoje vedomosti o nariadeniach REACH a CLP a bezpečnom nakladaní s chemickými látkami a zmesami.

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie, označovania a balenia chemických látok a zmesí (GHS) sa zaoberá fyzikálnymi, toxikologickými (zdravie človeka) a ekotoxikologickými (životné prostredie) aspektami chemickej látky. Poskytuje štandardizované informácie o nebezpečenstvách pre rôzne skupiny osôb, ktoré nakladajú s chemickými látkami a zmesami—vrátane výrobcov, prepravcov a užívateľov.

Európska únia zaviedla tento systém prostredníctvom nariadenia CLP (nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok) začiatkom roku 2009. Do platnosti vstupovalo postupne—pre látky od 1.12.2010 a pre zmesi od 1.6.2015.

To znamená, že právny rámec pre túto oblasť nakladania s chemickými látkami sa výrazne zmenil a veľa otázok ohľadom týchto zmien je stále ešte nezodpovedaných. Termíny sú jasne stanovené a úplný súlad s CLP nariadením sa vyžaduje od 1.6.2017.

Tento jednodňový seminár oboznámi účastníkov o hlavných zásadách klasifikácie zmesí a prostredníctvom praktických cvičení demonštruje klasifikáciu a označovanie rôznej nebezpečnosti a rôzneho typu zmesí (napr. detergentov, aerosólov....). V záujme dosiahnutia väčšieho benefitu majú účastníci možnosť priniesť si svoje zmesi na preverenie ich klasifikácie alebo zaslať svoje prípadné otázky školiteľovi vopred.

Chemická legislatíva sa dávno netýka len "chemických" podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Často krát sa zabúda, že povinnosti a termíny vyplývajúce z chemickej legislatívy sa dotýkajú aj spoločností, ktoré používajú chemické látky a zmesi, vyrábajú alebo dovážajú výrobky- registrácia, notifikácia

Konzultačno-informačný deň, ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 30.10.2018, sa bude venovať otázkam:

  • Princípy klasifikácie látok a zmesí 
  • Úlohy a povinnosti podľa CLP - výrobca/ dovozca/užívateľ/distribútor
  • Prvky GHS/CLP - piktogramy, upozornenia, doplnkové informácie
  • Prepojenie nariadení RACH a CLP
  • Notifikácia do inventarizácie C&L
  • Príprava podniku na zmeny

Praktické informácie:

-Vlastný PC je výhodou.
-Obed je v cene seminára.
CLP klasifikácia zmesí

1. CLP klasifikácia zmesí

12.3.2020

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

12.3.2020

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

2. CLP klasifikácia zmesí

18.6.2020

Bratislava
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

18.6.2020

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou