eKBÚ a expozičné scenáre - *Konzultačno-informačný deň*

Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Často krát sa zabúda, že povinnosti a termíny vyplývajúce z chemickej legislatívy sa dotýkajú aj spoločností, ktoré používajú chemické látky a zmesi, vyrábajú alebo dovážajú výrobky- registrácia, notifikácia a komunikácia o látkach vo výrobkoch...  

Program školenia

Aké sú požiadavky chemickej legislatívy REACH na e-KBÚ a expozičné scenáre?
Rozšírené karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre
Základný nástroj kontroly rizík na pracoviskách: karty bezpečnostných údajov a expozičný scenár
Princípy hodnotenia limitov voči meraným resp. modelovaným koncentráciám
Čo je rozšírená KBÚ (e-KBÚ)?
Komunikácia s dodávateľmi chemických látok a zmesí—ako určiť identifikované použitie?
Diskusia

Zameranie konzultačno-informačného dňa:

Povinnosti v súvislosti s platnou chemickou legislatívou - komunikácia v dodávateľskom reťazci;
Rozšírené karty bezpečnostných údajov

Na seminári sa dozviete

aké povinnosti sa na Vašu spoločnosť vzťahujú, či si ich plníte, aké sankcie môžu byť udelené pri nedodržaní legislatívnych požiadaviek, ale predovšetkým Vám pomôžeme získať celkový pohľad na povinnosti podniku v súvislosti s kontrolou expozície a porozumenie uplatnenia expozičných scenárov v praxi.

Seminár je venovaný

povinnostiam v súvislosti s platnou chemickou legislatívou  REACH—registrácia chemických látok a s tým spojené hodnotenie a určovanie limitných hodnôt, určenie bezpečných podmienok pre použitie chemických látok a zmesí a expozičné scenáre. Expozičný scenár (ES) pre identifikované použitie (alebo skupinu použití) opisuje podmienky, za ktorých látka, ktorá spĺňa ktorékoľveky kritérium pre triedy alebo kategórie nebezpečnosti alebo nebezpečné vlastnosti podľa článku 14 ods. 4/ (alebo skupina látok) môže použiť za súčasnej kontroly rizík.
eKBÚ je nástroj na oboznamovanie s prevádzkovými podmienkami a opatreniami manažmentu rizík, ktoré sú vhodné na zaistenie kontroly rizík pre užívateľov v rámci celého dodávateľského reťazca. ES zahŕňa to vhodné opatrenia na kontrolu expozície častí životného prostredia (vzduch, voda, sediment a pôda) a expozície určitých cieľových skupín, ako sú napr. spotrebitelia a pracovníci.
ES musí zahŕňať oboje:
prevádzkové podmienky používania (faktory určujúce expozíciu, ako sú použité množstvo, postup použitia, dĺžka trvania a frekvencia použitia, podmienky v prijímajúcom prostredí), opatrenia manažmentu rizík (faktory určujúce emisie alebo expozíciu ako napr. úpravu odpadovej vody alebo miestne vetranie s odsávaním).
eKBÚ a expozičné scenáre

1. eKBÚ a expozičné scenáre

2.4.2020

Školenie, 1 deň
Program

2.4.2020

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou