Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre *Webinár*

Dĺžka trvania webináru : 1.5h ( 9:00 - 10:30 )

Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Často krát sa zabúda, že povinnosti a termíny vyplývajúce z chemickej legislatívy sa dotýkajú aj spoločností, ktoré používajú chemické látky a zmesi, vyrábajú alebo dovážajú výrobky- registrácia, notifikácia a komunikácia o látkach vo výrobkoch...  

Program webinára

Aké sú požiadavky chemickej legislatívy REACH na e-KBÚ a expozičné scenáre?
Základný nástroj kontroly rizík na pracoviskách: karty bezpečnostných údajov a expozičný scenár
Princípy hodnotenia limitov voči meraným resp. modelovaným koncentráciám
Diskusia

Zameranie webinára:

Povinnosti v súvislosti s platnou chemickou legislatívou - komunikácia v dodávateľskom reťazci;
Rozšírené karty bezpečnostných údajov

Na webinári sa dozviete

aké povinnosti sa na Vašu spoločnosť vzťahujú, či si ich plníte, aké sankcie môžu byť udelené pri nedodržaní legislatívnych požiadaviek, ale predovšetkým Vám pomôžeme získať celkový pohľad na povinnosti podniku v súvislosti s kontrolou expozície a porozumenie uplatnenia expozičných scenárov v praxi.

Webinár je venovaný

povinnostiam v súvislosti s platnou chemickou legislatívou  REACH—registrácia chemických látok a s tým spojené hodnotenie a určovanie limitných hodnôt, určenie bezpečných podmienok pre použitie chemických látok a zmesí a expozičné scenáre. Expozičný scenár (ES) pre identifikované použitie (alebo skupinu použití) opisuje podmienky, za ktorých látka, ktorá spĺňa ktorékoľveky kritérium pre triedy alebo kategórie nebezpečnosti alebo nebezpečné vlastnosti podľa článku 14 ods. 4/ (alebo skupina látok) môže použiť za súčasnej kontroly rizík.
eKBÚ je nástroj na oboznamovanie s prevádzkovými podmienkami a opatreniami manažmentu rizík, ktoré sú vhodné na zaistenie kontroly rizík pre užívateľov v rámci celého dodávateľského reťazca. ES zahŕňa to vhodné opatrenia na kontrolu expozície častí životného prostredia (vzduch, voda, sediment a pôda) a expozície určitých cieľových skupín, ako sú napr. spotrebitelia a pracovníci.
ES musí zahŕňať oboje:
prevádzkové podmienky používania (faktory určujúce expozíciu, ako sú použité množstvo, postup použitia, dĺžka trvania a frekvencia použitia, podmienky v prijímajúcom prostredí), opatrenia manažmentu rizík (faktory určujúce emisie alebo expozíciu ako napr. úpravu odpadovej vody alebo miestne vetranie s odsávaním).

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
eKBÚ a expozičné scenáre

1. Expozičný scenár

4.5.2022

Webinár
Program

4.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou