• Školenia a semináre

  Školenia a semináre

  Ekotoxikologické centrá organizujú školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky... Kompletný zoznam ponúkaných školení:

  Viac

 • Postre a plagáty

  Postre a plagáty

  Postre a plagáty ako dôležitý nástroj informácií pre pracovníkov - pracovné haly, laboratóriá, kancelárie...

  Viac

 • Konzultačné služby

  Konzultačné služby

  Ekotoxikologické centrá ponúkajú širokú škálu konzultačných služieb pre zabezpečenie požiadaviek chemickej a súvisiacej legislatívy - pre prevádzku výrobných podnikov, uvádzanie výrobkov na trh, plnenie požiadaviek legislatívy REACH...

  Viac

  Courses and seminars

  Ecotoxicological centers organize trainings and seminars primarily focused on management of chemical substances. Related areas: chemical legislation REACH, CLP, biocides, cosmetics ... A complete list of courses offered:

  More

  CLP and REACH posters

  Posters as an important information tool for workers - working halls, laboratories, offices ...

  More

  Consultancy services

  Ekotoxicological centre is offering wide range of consultancy services in areas: chemicals management, legislative Support Services, REACH, CLP, Safety Data Sheets and...

  More


  EkotoxBA


  is firmly committed to providing services tailored to our clients' needs through effective management and appropriate technologies to promote cost-efficiency and sustainable development goals maintaining competitiveness and local sensitivity.