REACH MANAŽÉR

Trojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselné- ho podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie.
Z tohto dôvodu sa kurz zameriava na zainteresované zložky: vypracovanie stratégie pre Váš podnik podľa právneho rámca a podľa rozsahu možných postihov; vhodné nastavenie projektu REACH účinnými prostriedkami; a implementácia identifikovaných povinností. Kurz sa krok za krokom zaoberá rôznymi druhmi reálnych situácií. Účastníkom to pomôže získať potrebné informácie, predchádzať zbytočným nákladom pri plnení povinností a umožní účastníkom vyvážiť plnenie požiadaviek s podnikateľskými potrebami. Koncepcia školenia je založená na interakcii účastníkov a školiteľov. Prečo tak zdôrazňujeme slovo „účastník“? Ste to Vy, kto sa potrebuje konfrontovať s problematikou legislatívy REACH a CLP. Diskutovať o kľúčových bodoch, aktívne vyhľadávať nedostatky vo Vašom podniku — je lepšie ako iba sedieť a počúvať pretože to je najlepší spôsob ako porozumieť REACH.

Hlavné body kurzu:

  • Právny rámec legislatívy REACH
  • Kľúčové úlohy a prvky v legislatíve REACH
  • Predregistrácia, registrácia, autorizácia - identifikácia povinností, účasť v SIEF-och a konzorciách
  • Hodnotenie a dokumentácia rizík - CSA/CSR, testovacie stratégie, expozičné scenáre, KBÚ
  • Právny rámec legislatívy pre klasifikáciu, označovanie a balenie —CLP, REACH, nový chemický zákon (sankcie)
  • Nový formát KBÚ a expozičný scenár
  • Notifikácia chemických látok vo výrobkoch
  • IT nástroje - REACH IT, databáza IUCLID a ďalšie nástroje
Výrobky a REACH

1. REACH manažer kurz (SK)

11.-12.2.2020

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

11.-12.2.2020

300,00.- €
360,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou