Karta bezpečnostných údajov - požiadavky na informácie - *Webinár*

Zameranie webinára:

Podmienky pre zostavenie karty bezpečnostných údajov (KBÚ)
Formy pomoci pri zostavovaní KBÚ
Testovanie na získanie údajov do KBÚ
Zodpovednosť za KBÚ
Príloha II nariadenia REACH – obsah KBÚ všeobecne
Obsah KBÚ po jednotlivých oddieloch
Kedy KBÚ musím mať?
Kedy KBÚ musím aktualizovať?
Čo mám kontrolovať?
Archivácia

Kontrola KBÚ

 • jazyk krajiny, kde sú činnosti vykonávané
 • je uvedená správna látka, ktorá je používaná
 • oddiel 1 zodpovedá etikete výrobku
 • je prítomných všetkých 16 oddielov a všetky pododdiely
 • sú stránky číslované
 • je verzia, číslo revízie a dátum k dispozícii
 • je uvedená e-mailová adresa a telefón na osobu zodpovednú za KBU v oddiele 1
 • sú NPEL pre SR uvedené v oddiele 8
 • je pripojený ES, ak v oddiele 15 je písané, že bolo vykonané CSA

Komunikujte so svojimi dodávateľmi

 • Ak máte pochybnosti alebo otázky týkajúce sa informácií, ktoré ste dostali od svojich dodávateľov, požiadajte ich o ďalšie informácie.
 • Karta bezpečnostných údajov by sa mala bezodkladne aktualizovať, ak sú k dispozícii nové informácie o nebezpečenstvách alebo vznikla potreba prísnejších opatrení na zníženie rizík.
 • Karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre by sa mali v rámci EHP poskytovať v úradnom jazyku krajiny, do ktorej sa chemická látka dodáva.
 • Ak máte nové informácie o nebezpečných vlastnostiach látok a zmesí alebo sa domnievate, že opísané opatrenia na zníženie rizík nie sú primerané, ste povinní oznámiť tieto informácie svojim dodávateľom.
KBÚ

1. Karta bezpečnostných údajov - požiadavky na informácie

28.5.2021

*Webinár*
Program

28.5.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou