Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2022 - *Webinár*

Zameranie webinára:

Webinár poskytuje prehľad nových zmien v nariadenia REACH a CLP z hľadiska kariet bezpečnostných údajov.

Karty bezpečnostných údajov poskytujú používateľom chemikálií potrebné informácie, ktoré im pomáhajú chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Používateľmi chemikálií sú spoločnosti alebo jednotlivci v Európskej únii/Európskom hospodárskom priestore, ktorí používajú látku buď ako takú, alebo v zmesi počas svojich priemyselných alebo odborných činností. Karty bezpečnostných údajov sú určené pre pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s chemikáliami, i pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť. Formát karty bezpečnostných údajov je vymedzený v nariadení REACH.
Požiadavky na nahlasovanie informácií v harmonizovanom formáte ECHA a zostavenie kariet bezpečnostných údajov. Nové požiadavky nadobudli účinnosť: nebezpečné zmesi sa oznamujú v harmonizovanom formáte a zahŕňajú aj UFI (jednoznačný identifikátor).
Od 1. januára 2021 sú dovozcovia a následní užívatelia povinní oznamovať svoje zmesi v harmonizovanom formáte a jedinečné identifikátory vzorcov (UUO) musia byť uvedené na etiketách zmesí.
Významné zmeny sa týkajú aj formátu karty bezpečnostných údajov, prideľovania UFI kódov a požiadaviek pre nahlasovanie informácií agentúre ECHA (PCN).

8:45 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:15 EÚ chemická legislatíva REACH a CLP vo vzťahu ku KBÚ
9:15 - 9:30 Nové požiadavky na KBÚ
9:30—9:45 UFI
9:45–10:00 PCN
10:00–10:15 Manažment KBÚ
10:15-10:30 Diskusia, otázky a odpovede

Komu je webinár určený?

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, správu KBÚ, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, následným užívateľom...
Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2022

1. Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2022

20.4.2022

*Webinár*
Program

20.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2022

2. Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2022

24.6.2022

*Webinár*
Program

24.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou