Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) - *2 dni*

Termín konania: 5-6.11.2019
9:00 – 17:00
Uzávierka pre prijímanie prihlášok je týždeň pred začiatkom školenia

DVOJDŇOVÝ KURZ

Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH, ROHS, WEEE, Štokholmský dohovor a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za dodržiavanie požiadaviek legislatívy.

Z tohto dôvodu sa kurz zameriava na ťažiskové oblasti:

 • Prehľad aktuálnych legislatívnych požiadaviek
 • Identifikácia povinností
 • Plánovanie plnenia
 • Interné pravidlá
 • Externá komunikácia

Kurz sa krok za krokom zaoberá rôznymi druhmi reálnych situácií. Účastníkom to pomôže získať potrebné informácie, predchádzať zbytočným nákladom pri plnení povinností a umožní účastníkom vyvážiť plnenie požiadaviek s podnikateľskými potrebami.

Koncepcia školenia je založená na interakcii účastníkov a školiteľov.

Súčasťou kurzu sú cvičenia a záverečné testy, ktorými musia účastníci prejsť. Účastníci kurzu budú mať možnosť precvičiť si získané vedomosti, ktoré budú odborne vyhodnotené. Na základe praktických testov znalostí dostanú účastníci certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.

Program školenia:

1. deň

 • Právny rámec – chemická legislatíva EÚ
 • REACH a CLP
 • ROHS
 • WEEE
 • Štokholmský dohovor
 • Stratégie pri implementácii nástrojov pre plnenie legislatívnych požiadaviek v podniku
 • Modelové situácie

2. deň

 • Portfólio látok / zmesí / výrobkov v podniku
 • Kritické ukazovatele pri stanovovaní priorít
 • Rozdelenie oblastí a interná komunikácia
 • KBÚ a expozičný scenár
 • Manažment chemických látok v podniku

Miesto konania:

Bude spresnené podľa počtu prihlásených účastníkov.

Praktické informácie:

Registračný poplatok zahŕňa účasť na prednáškach a cvičeniach pre jednu osobu, kompletnú dokumentáciu, obed a občerstvenie. Suma poplatku je uvedená bez 20% DPH. Hneď po Vašej registrácii obdržíte potvrdenie a zálohovú faktúru. Platba musí byť uhradená pred začatím kurzu.
Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK)

1. Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK)

5-6.11.2019

Kurz, 2 dni
Program

5-6.11.2019

300,00.- €
360,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou