Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva - *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje prehľad legislatívnych požiadaviek z pohľadu legislatívy POPs v EÚ v nadväznosti na Štokholmský dohovor.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.
Perzistentné organické látky sú ťažko odbúrateľné organické znečisťujúce látky, pre ktoré je medzinárodne zaužívaná skratka POPs (Perzistentné Organické Polutanty) z anglického výrazu „Persistent Organic Pollutants). Ide o nízkoprchavé zlúčeniny vyznačujúce sa dlhou dobou prežitia v životnom prostredí, ktoré majú schopnosť kumulácie v potravinovom reťazci. Do životného prostredia sa dostávajú najmä v dôsledku ľudskej činnosti, napr. pri používaní v poľnohospodárstve alebo v priemysle alebo v dôsledku neúmyselnej činnosti (napr. ako vedľajšie produkty pri rôznych výrobách) alebo v dôsledku havarijnej udalosti. Ak tieto látky uniknú do ovzdušia, nie je ich prakticky možné odtiaľ nijakou čistiacou operáciou odstrániť. Prenášajú sa tak na veľké vzdialenosti a tak prenikajú aj do oblastí, v ktorých sa nikdy nevyrábali a nepoužívali (napr. Arktída a Antarktída).
Dňa 17.5.2004 nadobudol účinnosť Štokholmský dohovor o POPs, ktorý definuje účely, pre ktoré je možná výroba, používanie, dovoz a vývoz zariadení a chemikálií s obsahom POPs taxatívne uvedených v prílohe. Medzi medzinárodne dohodnuté najvýznamnejšie škodlivé POPs sú zaradené pesticídy, priemyselné chemikálie a tzv. vedľajšie produkty. Ide o: Aldrin, Chlórdan, Chlórdecone, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlór, Hexachlórbenzén (HCB), Mirex, Toxafén, Hexabromobifenyl, Dioxíny, Furány (PCDD/PCDF), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), Hexachlórcyklohexán HCH (zmes izomérov z kategórie pesticídy) a polychlórované bifenyly (PCB).
V nadväznosti na Štokholmský dohovor o POPs bolo vydané nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady o POPs a o zmene smernice 79/117/EHS

Program webinára

8:45 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:30 Štokholmský dohovor a EÚ legislatíva POPs
9:30 - 10:00 Perzistentné organické látky
10:00–10:15 Základné požiadavky pre výrobcov, dovozcov...
10:15-10:30 Diskusia, otázky a odpovede

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za uplatňovanie chemickej legislatívy vrátane legislatívy POPs...

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva

1. Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva - *Webinár*

7.4.2022

*Webinár*
Program

7.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva

2. Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva - *Webinár*

16.6.2022

*Webinár*
Program

16.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou